* PROJEKTO REZULTATAI

* PROJEKTO ATSPINDŽIAI

* ŽEMĖLAPIS

* GALERIJA

* PROJEKTO PARTNERIAI

Gamtos suvokimo aspektas domina filosofus, edukologus, meno bei kultūros srities atstovus. Visi vieningai sutaria, kad gamta tarsi motina – pati kantriausia ir geriausia mokytoja, švelniai vedanti, padedanti giliau suvokti ne tik mus supantį pasaulėvaizdį, bet ir savo vidinę sanklodą. Ypatingai svarbus mokymasis gamtoje – augančiam vaikui. Tai nepakeičiama saviraiškos sritis, ugdanti savarankišką, mąstančią, aktyvią asmenybę, gebančią suprasti žmogaus ir aplinkos tarpusavio darnios sąveikos svarbą bei siekiančią puoselėti ir saugoti aplinką¹.

2012 m. Europos Parlamentas, rezoliucijoje dėl švietimo, mokymo ir strategijos “Europa 2020” ², pabrėžia kad įgyvendinant veiksmingą švietimo ir mokymo strategiją turėtų būti siekiama ugdyti besimokančių asmenų įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus asmeniniam tobulėjimui ir aktyviam pilietiškumui. “Lietuva 2030“ strategijoje taip pat pažymima, kad pastaruoju laiku žmogus yra labai nutolęs nuo jį supančios gamtinės aplinkos. Todėl labai svarbu ugdyti visuomenės ekologinę savimonę, skatinti tausojantį vartojimą³. Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva atlikta PISA tyrimų analizė (4) rodo, kad 2012 m. tyrime Lietuvos mokiniai, palyginti su 2006 m., iš esmės nepagerino gamtamokslinio raštingumo rezultatų. Šie rodikliai žemesni už EBPO šalių vidurkį 2006, 2009 ir 2012 m. tyrimuose.

Siekiant prisidėti prie vangaus vaikų ir bendruomenių įsitraukimo pažinti, globoti ir švarinti artimiausius vandens telkinius problemos sprendimo, siūlome ugdymo įstaigoms socialinį kūrybinį projektą „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“.

Atsižvelgdami į Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo (5) projekte suformuluotą bendrojo ugdymo tobulinimo vieną iš krypčių: „skatinti patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, kuriantį giluminius teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu“, išsikeliame projekto tikslą: Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų gamtojautos, gamtos pažinimo ir pilietiškumo ugdymas, gamtotyros ir meninio ugdymo gamtinėje aplinkoje pagrindu.

Uždaviniai:
• Ugdyti kritinį mąstymą, suteikiant naujausių žinių apie mokslo tyrimus su vandeniu.
• Gilinti pasaulio vientisumo suvokimą, tiriant vandens ekosistemas (gamtotyros veikla).
• Formuoti aplinkosaugines nuostatas, gamtai palankų elgesį (vandens telkinio globa).
• Plėtoti ugdytinių kūrybinius gebėjimus bei pedagogų įgūdžius artimiausioje gamtinėje aplinkoje kurti ir realizuoti edukacines aplinkas.
• Skatinti kolegišką mokytojų bendradarbiavimą mokyklose, plėtoti tarpdalykinę integraciją.

Projektą organizuojame trimis etapais:

I etapas – ŽINAU Vaikai įsisavins žinias, praplės suvokimą, kad žmogus gamtą veikia ne tik veiksmais, bet ir žodžiu, mintimi ar emocine išraiška. Domėsis ir kritiškai vertins įvairių šalių mokslininkų vandens savybių tyrimus, įrodančius vandens gebėjimą reaguoti, išsaugoti ir perduoti informaciją. (Pridedama Masaru Emoto knygelė vaikams “Žinia, kurią mums praneša vanduo”).

II etapas – GALIU Projekto dalyviai diskutuos ir suformuluos žinią, kurią nori perduoti vandeniui. Pažins, tyrinės ir globos artimiausią vandens telkinį. Taip ugdysis gamtojauta, aplinkosauginės nuostatos, pilietiškumas.

III etapas – KURIU Konkursas Žemės meno kūrybinė veikla – dėkingumo vandeniui ir žemei išraiška. Vaikai dalyvaus projektinėje veikloje, aktyviai planuos, organizuos ir visi kartu (įtrauks ir daugiau bendruomenės narių – mokytojų, tėvų) įgyvendins kūrybinį sumanymą.

Kurdami socialinį kūrybinį projektą ugdymo įstaigoms „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ vadovaujamės ugdymosi bendrosiomis nuostatomis (6):

Ugdymas(is) visuminis, integralus: jis apima ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę; siekiama suderinti racionalų ir neracionalų (intuityvų, jausminį, pasąmoninį) pažinimą, įtraukiami visi vaiko jutimai; taikomi įvairūs ugdymo integracijos būdai (asmenybinis; sociokultūrinis; dalykinis – teminis, probleminis, metodų, turinio).

Ugdymas kontekstualus: nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste; kuriami kuo artimesni realiam gyvenimui mokymosi kontekstai; mokomasi mokyklinėje ir nemokyklinėje – aplinkoje; ieškoma ugdymo turinio sąsajų su sociokultūriniu gyvenimo kontekstu; atsižvelgiama į artimiausios aplinkos (regiono, miesto, mokyklos) ypatumus.

Ugdymas patrauklus ir džiaugsmingas: parenkami vaiko domėjimąsi mokymosi procesu stiprinantys, mokymosi motyvaciją, atsakomybę skatinantys ugdymo metodai, temos, priemonės; siekiama, kad mokiniai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą; sudaromos sąlygos ir situacijos, leidžiančios išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę.

Tiriamojoje gamtamokslinėje veikloje kaskart ugdosi visos bendrosios kompetencijos. Čia padeda ir aktyvių mokymosi metodų pasirinkimas. Projekto metodinėje dalyje pateikiame rekomenduojamas projektų veiklas bei nurodome ryšį su bendrojo ugdymo programomis.  Užsiregistravusioms dalyvauti projekte komandoms išsiųsime pilną metodinę medžiagą su priedais ir po 5 knygutes Masaru Emoto „Žinia, kurią mums praneša vanduo“ (lietuvių kalba).

Žemės menas

XX a. 7-ame dešimtmetyje atsiradusi postmodernizmo meno srovė. Tai tarsi menininko dialogas su gamta, naujas požiūris į ją. Žemės meno kūriniai yra atliekami iš natūralių gamtinių medžiagų, trumpaamžiai. Todėl šiuo atveju svarbiausias yra veiklos principas, kūrybos procesas, o ne galutinis fizinis rezultatas. Žemės meno kūrėjų tikslai: sugrįžimas į gamtą; susirūpinimas savo planeta; ekologinių judėjimų palaikymas. Remiamasi idėja, kad kiekvienas žmogaus veiklos pėdsakas gamtoje išreiškia žmogaus ir gamtos santykį ir gali būti traktuojamas kaip meninė kūryba.

Kuriant žemės meną, ugdomas žmogaus ekologinis sąmoningumas. Žmogus turi įsižiūrėti, įsiklausyti į gamtą, pasijusti jos dalimi, ja grožėtis, puoselėti ir globoti.

forest-land-art-nature-spencer-byles-110land-art-olga-ziemska-1
Aut. Spencer Byles                                                    Aut. Olga Ziemska

Marc WalterAndy_Goldsworthy

Aut. Marc Walter                                                      Aut. Andy Goldsworthy

__________________________________________________________________________

¹ Mokomės gamtoje ir iš gamtos. 1 dalis. Vilnius: 2013. Prieiga internetu:
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Mokomes_gamtoje_1_dalis_5_6_kl.pdf
² 2020m. strateginė švietimo ir mokymo programa. Prieiga internetu:
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_lt.htm
³ Nacionalinės pažangos programa „Lietuva 2030“. Prieiga internetu:
https://www.lietuva2030.lt/lt/apie-nacionalines-pazangos-programa
4 Švietimo problemos analizė, 2014 m. lapkritis, Nr. 13(118), p. 1
5 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas (projektas). Prieiga internetu:
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktuprojektai.
6 Pradinio ugdymo bendroji programa. Prieiga internetu:
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymashttp://www.emoto-peace-project.com/en/world-peace-project/childrens-book/